چاه! (گفت و شنود)


  گفت: یکی از دولتمردان در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفته است هر دولت دیگری روی کار بود، وضعیت خیلی بدتر می‌شد!
گفتم: چطوری؟ از چه نظر؟!
گفت: ایشان از دانشجویان پرسیده است؛ اگر دولت دیگری بود می‌توانستید این‌جور راحت آن را نقد کنید؟
گفتم: حق با ایشان است، چون اگر دولت دیگری بود از کجا معلوم که وقتی آن را نقد می‌کردند، این همه فحش آبدار، از بی‌شناسنامه و لات و جیب‌بر گرفته تا حواله به جهنم را نثار منتقدان کند! و یا با شکایت‌های پی‌در‌پی آنها را به دادگاه بکشد!
گفت: ایشان در همین جلسه نتیجه گرفته است دانشجویان باید خیلی هم خوشحال باشند که وضع از این بدتر نشده است!
گفتم: یارو افتاده بود توی چاه و ناله می‌کرد، بهش گفتند به جای ناله و گلایه باید خیلی هم خوشحال باشی که ته چاه سوراخ نبوده!