قرص اِکس! (گفت و شنود)


  گفت: ترامپ خبر دستگیری ۱۷ جاسوس سازمان «سیا» توسط وزارت اطلاعات را تکذیب کرد!
گفتم: مردم دنیا به دروغ‌های ترامپ عادت کرده‌اند و اگر از او یک حرف راست بشنوند از تعجب شاخ در می‌آورند!
گفت : به قول معروف؛ «دزد حاضر و بُز حاضر»! ترامپ چه چیزی را تکذیب می‌کند؟!
گفتم: حیوونکی از ضربات پشت سر‌همی که خورده بدجوری گیج شده.
گفت: با وجود اینکه دروغ‌هایش فاش می‌شود، بازهم از رُو نمی‌رود و خودش را از تَک و تا نمی‌اندازد و دروغ‌ها را تکرار می‌کند!
گفتم: یارو از دست رقیبش عصبانی بود، بهش گفت؛ شنیدم قرص اِکس مصرف می‌کنی؟ رقیبش پرسید؛ قرص اِکس چیه؟ گفت؛ همون ماده مخدری که طرف بعد از مصرف احساس می‌کنه رفته فضا! رقیبش گفت؛ این حرف‌ها دروغه و یارو گفت؛ کجاش دروغه؟ توی فضا دیدنت!